• محراب مسجد

  محراب مسجد 1393/12/19

   

   

   

   

  محراب از نظر لغوي

  محراب از حرب ، بروزن مفعال ، اسم آلت است مانند مفتاح ومقلاد براي مبالغه مسجد...